PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Egzaminy dyplomowe - część teoretyczna - zakres materiału

EGZAMINY DYPLOMOWE – CZĘŚĆ TEORETYCZNA

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

ZAKRES MATERIAŁU

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

– zapis nutowy konstrukcji wielogłosowych w tonalności rozszerzonej – zadania są prezentowane z nagrania, dotyczą warstw: dźwiękowej (dyktanda pamięciowe i/lub melodyczne 1-głosowe lub wielogłosowe), rytmicznej, harmonicznej, korekty błędów; 

– odtwarzanie a vista głosem z samodzielnym towarzyszeniem fortepianu wskazanej linii melodycznej w konstrukcji trzygłosowej

 

HARMONIA PRAKTYCZNA

– realizacja w czterogłosie zadania lub zadań obejmujących harmonizację sopranu, bas cyfrowany, podane funkcje oraz analizę harmoniczną (zadania wykorzystują: trójdźwięki i czterodźwięki na wszystkich stopniach gamy, różne formy dominanty, wychylenie modulacyjne, różne rodzaje dźwięków obcych, alteracje, modulacje diatoniczne, chromatyczne i enharmoniczne)

– wykonanie a vista na fortepianie progresji modulującej i/lub niemodulującej, modulacji diatonicznej/chromatycznej/enharmonicznej, harmonizacji gamy, kadencji, ustawianie i rozwiązywanie akordów charakterystycznych

 

HISTORIA MUZYKI

– omówienie zagadnień zawartych w wylosowanym zestawie (po wylosowaniu zestawu 20 minut na przygotowanie odpowiedzi); zagadnienia obejmują następujący zakres materiału: 

1. Kultura muzyczna starożytnej Grecji
2. Chorał gregoriański – jego źródła, cechy i formy
3. Powstanie i rozwój wielogłosowości do Ars Antiqua
4. Średniowieczna liryka rycerska
5. Ars Nova
6. Muzyka polskiego średniowiecza
7. Szkoła burgundzka i angielska: przedstawiciele, formy, techniki kompozytorskie
8. Charakterystyka kultury muzycznej renesansu
9. Szkoły flamandzkie: przedstawiciele, formy, techniki kompozytorskie
10. Świecka muzyka wokalna epoki renesansu
11. Madrygał w rozwoju historycznym
12. Reformacja i jej wpływ na muzykę
13. Szkoła wenecka w XVI wieku – formy, techniki kompozytorskie, przedstawiciele
14. Początki i rozwój muzyki instrumentalnej w renesansie
15. Muzyka polskiego renesansu
16. Szkoła rzymska w okresie renesansu
17. Charakterystyka kultury muzycznej epoki baroku
18. Claudio Monteverdi – kompozytor przełomu epok
19. Włoskie szkoły operowe epoki baroku
20. Ośrodki operowe we Francji i Anglii w okresie baroku
21. Formy instrumentalne epoki baroku
22. Wielkie formy wokalno-instrumentalne epoki baroku: kantata, oratorium, pasja, msza
23. Najwybitniejsi przedstawiciele muzyki polskiego baroku
24. Formy wokalno-instrumentalne w twórczości Johanna Sebastiana Bacha
25. Formy instrumentalne w twórczości Johanna Sebastiana Bacha
26. Twórczość Georga Friedricha Haendla: cechy stylu, inspiracje, formy
27. Motet w rozwoju historycznym do epoki baroku
28. Styl galant i szkoły przedklasyczne
29. Charakterystyka epoki klasycyzmu w muzyce
30. Walka o operę i reforma operowa Christopha Willibalda Glucka
31. Geneza koncertu i jego rozwój w epoce baroku i klasycyzmu
32. Sonata od baroku do romantyzmu
33. Cykl sonatowy i jego modyfikacje w gatunkach instrumentalnych klasyków wiedeńskich
34. Rozwój orkiestry w epoce klasycyzmu i romantyzmu
35. Charakterystyka i rozwój form instrumentalnych w twórczości Josepha Haydna
36. Charakterystyka i znaczenie twórczości operowej Wolfganga Amadeusza Mozarta
37. Charakterystyka twórczości instrumentalnej Wolfganga Amadeusza Mozarta
38. Ludwig van Beethoven – klasyk czy romantyk?
39. Oświecenie i preromantyzm polski
40. Charakterystyka epoki romantyzmu w muzyce
41. Miniatura instrumentalna w XIX wieku
42. Pieśń w twórczości romantyków i neoromantyków
43. Opera w XIX wieku
44. Twórczość Franza Schuberta
45. Znaczenie twórczości Fryderyka Chopina w historii muzyki europejskiej
46. Muzyka programowa w II połowie XIX wieku
47. Działalność i twórczość Ferenca Liszta
48. Twórczość Richarda Wagnera i główne założenia jego reformy
49. Johannes Brahms – prekursor neoklasycyzmu?
50. Twórczość i działalność Stanisława Moniuszki
51. Rosyjska szkoła narodowa
52. Czeska szkoła narodowa
53. Szkoły narodowe: skandynawska i hiszpańska
54. Rozwój wirtuozostwa w XIX wieku
55. Rozwój symfonii w XIX wieku
56. Muzyka polska w II połowie XIX wieku
57. Kompozytorzy Młodej Polski
58. Twórczość Mieczysława Karłowicza – jej znaczenie dla muzyki polskiej
59. Rola i znaczenie twórczości Karola Szymanowskiego
60. Impresjonizm – pierwsza próba zerwania z estetyką neoromantyczną
61. Maurice Ravel – impresjonista czy neoklasyk?
62. Ekspresjonizm – sprzeciw wobec neoromantyzmu czy jego kontynuacja?
63. Ekspresjonizm i dodekafonia w twórczości kompozytorów nowej szkoły wiedeńskiej
64. Witalizm – cechy, twórcy, dzieła
65. Różne oblicza neoklasycyzmu
66. Kultura ludowa jako źródło inspiracji kompozytorów XX wieku
67. Cechy twórczości Beli Bartóka
68. Przemiany stylistyczne w twórczości Igora Strawińskiego
69. Siergiej Prokofiew – klasyk XX wieku
70. Cechy twórczości Dmitrija Szostakowicza
71. Erik Satie i „Grupa Sześciu”
72. Olivier Messiaen – wielki indywidualista muzyki XX wieku
73. Najwybitniejsi twórcy muzyki amerykańskiej
74. Awangarda muzyczna po II wojnie światowej
75. Muzyka końca XX wieku: style, kierunki, twórcy 
76. Neoklasycyzm w muzyce polskiej
77. Muzyka polska po II wojnie światowej
78. Przemiany stylistyczne w twórczości Witolda Lutosławskiego
79. Od awangardy do postmodernizmu: muzyka Krzysztofa Pendereckiego
80. Opera i balet w twórczości kompozytorów XX wieku
81. Przemiany harmoniczne w muzyce XX wieku

 

Powrót na stronę Sekcji Teorii Muzyki