PL | EN
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie

Erasmus edycja 2019-2021

Drodzy uczniowie klas III-VI OSM i  PSM II stopnia!

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku naszej Szkoły na realizację projektu Music without frontiers 3 w ramach programu Erasmus+ w latach 2019-2021, proszę  o zgłaszanie kandydatur do wyjazdów na 3-tygodniowe staże w konserwatoriach w Finlandii (Helsinki, Joensu, Lahti), Maderze i Toledo do dnia 15 października 2019.

Regulamin i załącznik do pobrania - pdf

 

Regulamin rekrutacji uczniów do Programu Erasmus+ w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

PROJEKT Music without Frontiers - 3

 1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas instrumentalnych III-VI OSM II stopnia i klas III-VI PSM II stopnia.
 2. Udział w projekcie jest dobrowolny.
 3. Z udziału w projekcie wyłączeni są uczniowie podlegający obowiązkowym przesłuchaniom CEA, jeśli ich terminy kolidują  z terminami planowanych mobilności
 4. Uczniowie  starający się o zakwalifikowanie do projektu zobowiązani  są spełniać następujące kryteria:

a/ mieć ocenę celującą lub bardzo dobrą /minimum 21 pkt/z instrumentu

b/ mieć ocenę co najmniej dobrą z zachowania

c/ mieć zadowalające wynikinauczania z przedmiotów ogólnokształcących i ogólnomuzycznych/bez ocen niedostatecznych – liczy się średnia wszystkich ocen/

d/ posiadać umiejętność komunikacjiw języku angielskim /minimum ocena dostateczna/

e/ posiadać zgodę nauczyciela przedmiotu głównego na 3-tygodniową mobilność

f/ posiadać osiągnięcia artystyczne ( koncerty, konkursy, nagrody)

 1. Uczeń może uczestniczyć w programie europejskim  Erasmus+   jednorazowo
 2. Uczniowie zakwalifikowani przez szkolną komisję kwalifikacyjną  są  zatwierdzani  przez koordynatora szkoły przyjmującej (kandydatura może być odrzucona ze względu na brak nauczyciela danego instrumentu)
 3. Uczniowie mają prawo złożenia odwołania od negatywnej decyzji  komisji kwalifikacyjnej. Przypadek taki analizuje dyrektor szkoły i jednoosobowo podejmuje ostateczną decyzję.    
 4. Uczniowie uczestniczący w konkretnej mobilności zobowiązani są do uczestniczenia w przygotowaniu kulturowo-językowo-pedagogicznym.
 5. Termin realizacji projektu: wrzesień 2019- sierpień 2021
 6. Termin składania zgłoszeń – 15.10.2019 – w sekretariacie szkoły. Obowiązkowe załączniki – list intencyjny, kopia ostatniego świadectwa szkolnego, zgoda nauczyciela przedmiotu głównego, wykaz osiągnięć artystycznych.

 

Załącznik do Regulaminu rekrutacji uczniów do Programu Erasmus + w ZPSM nr 4 w Warszawie

KARTA OCENY KANDYDATA

 

Imię i nazwisko: ……….…………………………………………………………….

Klasa/instrument: ……………………………………………………………………

l.p.

 

Kryterium

 

Liczba punktów

 

 1.  

 

Ocena z instrumentu

(w skali 1-25 – pomnożone x 2)

 

 

 1.  

 

Ocena z zachowania

 

 

 1.  

 

Średnia ocen z ostatniego świadectwa

 

 

 1.  

 

Ocena z języka angielskiego

 

 

 1.  

 

Dodatkowe osiągnięcia artystyczne

( w skali 1-10)

 

 

 

1.

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Ocena z zachowania – wzorowe – 6 pkt, bardzo dobre – 5 pkt, dobre – 4 pkt

Ocena z języka angielskiego – celująca – 6 pkt, bardzo dobra – 5 pkt, dobra – 4 pkt, dostateczna – 3 pkt