Zasady przebywania rodziców na terenie szkoły

ZASADY PRZEBYWANIA RODZICÓW i INNYCH OSÓB TRZECICH W BUDYNKU
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

(zw. dalej Szkołą)

 1. Zasady ogólne
  1. Niniejsze zasady mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Szkoły, a w szczególności niezakłóconego toku nauczania i pracy. W okresie obostrzeń epidemicznych, rodziców i inne osoby postronne obowiązuje zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczki podczas pobytu w Szkole, a także inne szkolne zasady sanitarne.
  2. Budynek Szkoły jest otwarty w godz. 6.00 - 21.00, zaś uczniowie mogą być przychodzić od godz. 7.30.
  3. Rodzice oraz inne osoby postronne nie mogą przebywać w Szkole bez istotnego powodu.
  4. Rodzice lub inne osoby przyprowadzające/odbierające dziecko mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonych strefach (przedsionek przy wejściu do szatni, wydzielona strefa w holu).
  5. 6. Zabronione jest oczekiwanie na dzieci przed klasami, wchodzenie do klas lub wywoływanie nauczyciela w trakcie lekcji lub dyżuru pomiędzy lekcjami.
  6. Stołówka szkolna jest czynna w godz. 8.00 - 17.00 i przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów oraz pracowników Szkoły.
  7. Plac zabaw oraz urządzenia sportowe są przeznaczone wyłącznie dla uczniów Szkoły w godz. 8.00 - 17.00, pod opieką nauczycieli.
  8. Na umówione spotkania rodzice/inne osoby, wchodzą do Szkoły po wpisaniu się do Zeszytu wejść.
  9. Wejście na wydarzenia organizowane przez Szkołę (np. zebrania, audycje, koncerty), odbywa się na odrębnych zasadach, ogłaszanych przez dyrektora Szkoły.
  10. Po zakończeniu spotkania/wydarzenia, rodzice oraz inne osoby, bez zwłoki opuszczają budynek Szkoły.
 2. Zasady dotyczące świetlic
  1. Rodzice oraz inne osoby upoważnione odbierające dzieci ze świetlic, korzystają z telefonów kontaktowych do nauczycielek świetlicy:
    • klasy 1a i 1b – tel. 504782118
    • klasy 2a i 2b – tel. 798368817
    • klasy 3a, 3b, 4a, 4b – tel. 504781619
  2. Po wywołaniu dziecka, rodzice/osoby upoważnione, oczekują na dziecko w szatni.
 3. Udział rodziców w lekcjach gry na instrumencie
  1. Rodzice uczniów klas 1-3 OSM I st.
    1. Rodzice uczniów klas 1-3 OSM I st. mogą uczestniczyć w lekcjach instrumentalnych nie częściej niż dwa razy w miesiącu.
    2. Nauczyciel ustala plan wizyt rodziców na każdy miesiąc kalendarzowy i przesyła do Sekretariatu Szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Plan wizyt powinien zawierać: datę i godzinę lekcji, imię i nazwisko rodzica, nr Sali.
    3. Sekretariat przekazuje listy rodziców upoważnionych do wejścia na lekcje do stanowiska obsługi przy wejściu głównym.
    4. Rodzice przychodzący na lekcje wchodzą wejściem głównym, wpisują się do Zeszytu wejść i udają się do klasy, a po lekcji opuszczają Szkołę.
    5. Obowiązuje bezwzględna zasada odbierania dziecka ze świetlicy przez nauczyciela, także w przypadku lekcji z udziałem rodzica.
    6. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad wymagają zgody dyrektora Szkoły.
  2. Rodzice uczniów z innych klas, inne szczególne przypadki
   1. Rodzice uczniów starszych klas (wyższych niż 1-3 OSM I st. i szkół II st.), mogą brać udział w lekcji instrumentu w następujących przypadkach:
     1. udział w 1-2 lekcjach w pierwszych 2 miesiącach nauki po zmianie instrumentu;
     2. udział w 1-2 lekcjach po zmianie nauczyciela;
     3. udział w 1-2 lekcjach uczniów rozpoczynających naukę w Szkole (np. po przeniesieniu z innej szkoły);
     4. wizyta doraźna na lekcji instrumentu wynikająca z potrzeb edukacyjnych lub wychowawczych.
   2. Nauczyciel zgłasza powyższe wizyty rodziców w Sekretariacie Szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
   3. Sekretariat przekazuje zgodę na wejście rodzica dyżurnemu pracownikowi przy wejściu głównym.
 4.  Zebrania, dni otwarte, spotkania indywidualne z nauczycielami
  1. W okresie zagrożenia epidemicznego, zalecane są formy komunikacji na odległość: za pomocą e-dziennika, telefoniczne, mailowe, na Platformie Meet, inne. Zaplanowane zebrania i dni otwarte mogą być wtedy organizowane w formie zdalnej.
  2. Informacje o uczniach przekazywane są w szczególności w następujących formach:
   1. dni otwarte, w czasie których rodzice mają możliwość indywidualnych spotkań ze wszystkim nauczycielami; harmonogram dni otwartych jest udostępniany rodzicom przez wychowawców oraz publikowany na stronie internetowej Szkoły;
   2. zebrania klasowe, organizowane co najmniej dwa razy w roku szkolnym, w tym na początku roku szkolnego; o zebraniu klasowym wychowawca zawiadamia rodziców z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; jeśli zaistnieje taka potrzeba, wychowawca może zorganizować dodatkowe zebranie klasowe, np. zebranie z udziałem zaproszonych specjalistów, z dyrekcją i in.
  3. Poza formami opisanymi powyżej, rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami oraz przedstawicielami kierownictwa po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Uzgodnienia terminu dokonuje się telefonicznie za pośrednictwem Sekretariatu lub poprzez imienny służbowy e-mail nauczyciela/przedstawiciela kierownictwa lub za pomocą e-dziennika.
  4. W trakcie prowadzonych przez siebie zajęć i sprawowanych dyżurów, nauczyciele nie mogą prowadzić spotkań z rodzicami.
  5. W uzasadnionych przypadkach wychowawca, nauczyciel lub inny upoważniony pracownik Szkoły, mogą udzielić informacji na temat ucznia telefonicznie. Dotyczy to także pielęgniarki współpracującej ze Szkołą.
  6. W sytuacjach pilnych, Szkoła wzywa rodziców telefonicznie.
  7. Bieżące wiadomości oraz informacje, wychowawcy przekazują rodzicom za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej.
  8. W nagłych przypadkach, konieczność natychmiastowej rozmowy z nauczycielem, wychowawcą lub przedstawicielem kierownictwa, zgłasza się u dyżurnego portiera/woźnego i po uzyskaniu zgody na wejście, udaje się na spotkanie.

Dane kontaktowe

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Telefon/Fax
tel. 0-22 839 18 78
fax. 0-22 839 18 79

E-mail
sekretariat@szymanowski.edu.pl

Szkoła jest dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,
w sobotę w godzinach 9.00-16.00

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

telefon: 22 839 18 78
e-mail: sekretariat@szymanowski.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony