ZASADY PRZEBYWANIA RODZICÓW W BUDYNKU SZKOŁY aktualizacja

 

I. Zasady ogólne

1. Niniejsze zasady mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Szkoły, a w szczególności niezakłóconego toku nauczania i pracy.
2. Budynek Szkoły jest otwarty w godz. 6.00 - 21.00, zaś uczniowie mogą być przyprowadzani od godz. 7.30.
3. Rodzice oraz inne osoby trzecie nie mogą przebywać w Szkole bez istotnego powodu.
4. Rodzice lub inne osoby przyprowadzające/odbierające dziecko mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonej strefie, tzn. w przedsionku przy wejściu do szatni, a w przypadku nieczynnej szatni - w holu.
5. Zabronione jest oczekiwanie na dzieci przed klasami, wchodzenie do klas lub wywoływanie nauczyciela w trakcie lekcji lub dyżuru pomiędzy lekcjami.
6. Stołówka szkolna jest czynna w godz. 8.00 - 17.00 i przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów oraz pracowników Szkoły.
7. Plac zabaw oraz urządzenia sportowe są przeznaczone wyłącznie dla uczniów Szkoły w godz. 8.00 - 17.00, przebywających pod opieką nauczycieli.
8. Na umówione spotkania rodzice/inne osoby wchodzą do Szkoły po wpisaniu się do Zeszytu wejść na stanowisku pań woźnych w szatni, a jeśli szatnia jest nieczynna – w portierni.
9. Wejście na wydarzenia organizowane przez Szkołę (np. zebrania, audycje, koncerty), odbywa się na odrębnych zasadach, ogłaszanych przez dyrektora Szkoły.
10. Po zakończeniu spotkania/wydarzenia, rodzice oraz inne osoby, bez zwłoki opuszczają budynek Szkoły.

II. Zasady dotyczące świetlic

1. Rodzice oraz inne osoby upoważnione odbierające dzieci ze świetlic, korzystają z telefonów kontaktowych do nauczycielek świetlicy:

1) klasy 1a i 1b – tel. 504782118
2) klasy 2a i 2b – tel. 798368817
3) klasy 3a, 3b, 4a, 4b – tel. 504781619

2. Po wywołaniu dziecka, rodzice/osoby upoważnione, oczekują na dziecko w szatni.

III. Udział rodziców w lekcjach instrumentalnych

1. Rodzice uczniów klas 1-3 OSM I st. mogą uczestniczyć w lekcjach instrumentalnych nie częściej niż dwa razy w miesiącu.
2. Rodzice uczniów starszych klas mogą uczestniczyć w lekcji instrumentu w następujących przypadkach:

1) w 1-2 lekcjach w pierwszych 2 miesiącach nauki po zmianie instrumentu;
2) w 1-2 lekcjach po zmianie nauczyciela;
3) w 1-2 lekcjach uczniów rozpoczynających naukę w Szkole (np. po przeniesieniu z innej szkoły);
4) doraźnie, w związku z zaistniałą potrzebą natury edukacyjnej lub wychowawczej.

3. Nauczyciel ustala termin wizyty rodzica i przesyła do Sekretariatu informację zawierającą: datę i godzinę wizyty, imię i nazwisko rodzica, nr sali.
4. Sekretariat przekazuje listy rodziców upoważnionych do wejścia na lekcję lub spotkanie do stanowiska pań woźnych przy wejściu do szatni.
5. Rodzice przychodzący na lekcję lub spotkanie wpisują się do Zeszytu wejść i udają się do wyznaczonej klasy, a po lekcji opuszczają Szkołę.
6. Obowiązuje zasada odbierania dziecka ze świetlicy przez nauczyciela, także w przypadku lekcji z udziałem rodzica.
7. Wszelkie inne przypadki nieuregulowane w niniejszym dokumencie wymagają zgody dyrektora Szkoły.

IV. Inne ustalenia

Na wniosek gremiów rodzicielskich, takich jak:

Rada Rodziców, trójki klasowe, grupy rodzicielskie między-klasowe, inne grupy rodziców,

dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na organizację na terenie Szkoły zebrania, spotkania, forum wymiany poglądów, i innych form wewnętrznej współpracy rodziców uczniów Szkoły.

Dane kontaktowe

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Telefon/Fax
tel. 0-22 839 18 78
fax. 0-22 839 18 79

E-mail
sekretariat@szymanowski.edu.pl

Szkoła jest dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,
w sobotę w godzinach 9.00-16.00

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

telefon: 22 839 18 78
e-mail: sekretariat@szymanowski.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony