Zasady nauki w okresie od 20 XII 2021 do 9 I 2022

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2301)

 1. Zajęcia ogólnokształcące, przedmioty ogólnomuzyczne
  lekcje będą się odbywały zdalnie z zastosowaniem technik nauczania na odległość
  (Classroom). Obowiązuje plan zajęć stacjonarnych, lekcja na wizji trwa 30 minut.

 2. Zajęcia indywidualne muzyczne i zespoły kameralne
  mogą odbywać się stacjonarnie, w uzgodnieniu nauczyciela z uczniami/rodzicami, w formie
  konsultacji w toku przygotowań do przesłuchań, egzaminów, audycji i innych form aktywności
  artystycznej ucznia. Zajęcia te powinny być dostosowane do planów zajęć zdalnych.

 3. Zaplanowane przesłuchania, audycje i nagrania
  odbywają się zgodnie z terminarzem i na dotychczasowych zasadach.

 4. Chór i orkiestry smyczkowe OSM I st., chór szkół II st.
  zajęcia będą przeprowadzone zdalnie, w formie przesyłania materiałów ćwiczeniowych.

 5. Orkiestra symfoniczna
  próby odbędą się stacjonarnie w podziale na mniejsze składy, zgodnie z planem ustalonym
  przez dyrygenta.

 6. Zajęcia świetlicowe dla uczniów klas 1-3 OSM I st.
  W uzasadnionych przypadkach, gdy rodzice uczniów nie są w stanie zapewnić opieki dziecku,
  składają do dyrektora Szkoły wniosek o objęcie dziecka opieką świetlicową. Dyrektor umożliwi
  tym dzieciom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na
  terenie szkoły.

 7. Psycholog szkolny, pedagog szkolny
  są dostępni w Szkole zgodnie z planami dyżurów.
  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wspomagające oraz inne formy pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej mogą się odbywać stacjonarnie w uzgodnieniu
  z uczniem/rodzicem, zgodnie z potrzebami.

 8. Konsultacje w ramach przygotowań do egzaminu ósmoklasisty, matury i dyplomu z teorii
  muzyki
  uczniowie/rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o umożliwienie stacjonarnych konsultacji
  indywidualnych lub grupowych dla uczniów przygotowujących się do powyższych egzaminów,
  zgodnie z potrzebami

  Dyrektor Szkoły Hanna Sawicka
  Warszawa, 15 XII 2021 r.

Dane kontaktowe

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4
im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Telefon/Fax
tel. 0-22 839 18 78
fax. 0-22 839 18 79

E-mail
sekretariat@szymanowski.edu.pl

Szkoła jest dostępna dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00,
w sobotę w godzinach 9.00-16.00

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

telefon: 22 839 18 78
e-mail: sekretariat@szymanowski.edu.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony